Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức t...

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trá...

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 thán...

Mức hưởng chế độ ốm đau trong Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:     Mức hưởng chế độ ốm đau được Luật bảo hiểm xã hội quy định như thế nào?

Hỏi đáp về hưởng chế độ trợ cấp 1 lần của BHXH

Câu hỏi: Công ty tôi có đăng ký tham gia BHXH cho một nhân viên được 4 tháng thì người nhân viên này nghỉ việc. Vậy tôi xin hỏi người nhâ...

Câu hỏi về thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết người lao động trong điều kiện lao động bình thường được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian bao lâu? ...

Thắc mắc về việc mua bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi: Doanh nghiệp thuê lao động là người nước ngoài làm việc từ tháng 01 năm 2009 đến cuối tháng 02 năm 2009, sau đó người này không ...